Gerbiamieji,

pasikeitė gimnazijos elektroninis paštas. Dabar prašytume kreiptis šiuo adresu: rudiskiugimn@gmail.com.

Gimnazijos administracija

                                   Neįprasta diena gimnazijoje

Šiandien gimnazijoje sąmyšis, nes „rūsio patalpose buvo aptiktas gaisro židinys“. Dūmai pasklido po kelis gimnazijos aukštus, organizuotas skubus mokinių ir darbuotojų evakavimas, gaisro gesinti ir nukentėjusiųjų gelbėti atvyko 7 gaisrinės mašinos ir vienas greitosios pagalbos ekipažas.   

Suskaičiavus evakuotus žmones, paaiškėjo, kad trūksta trijų mokinių ir dviejų darbuotojų, informacija skubiai perduoda Gaisro gesinimo vadovui, kuris organizuoja žmonių paiešką, saugų evakavimą-transportavimą. Medikai nukentėjusiems suteikia pirmąją pagalbą…. visi sveiki ir laimingi. 

Smagu, kad visa tai tik Gaisrinės saugos pratybos, kurios vyko mūsų gimnazijoje. Džiaugiamės, kad viskas pavyko puikiai, juk ir mokomės tam, kad ištikus nelaimei mokėtume tinkamai apsisaugoti.

Dėkoju Priešgaisrinės tarnybos darbuotojams už pratybų organizavimą, o gimnazijos bendruomenei už darnią evakuaciją ir sutelktumą imituojant veiksmus kilus gaisrui.

                                                  Gimnazijos direktorė

                         RAJONINĖ KONFERENCIJA “UŽPROGRAMUOTI SĖKMEI” ĮVYKO

           Kovo 9 dieną Trakų r. Rūdiškių  gimnazijoje vyko rajoninė metodinė konferencija ,,Užprogramuoti sėkmei“, kuri yra projekto „Kokybės krepšelis“ veiklų dalis.  Konferencijos dalyvius sveikino ir sėkmės linkėjo Trakų r. savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalia Dzigienė ir vyr. specialistė, projekto kuratorė Natalija Šidlauskienė, gimnazijos direktorė Jelena Ignatovič. Savo meninio skaitymo gebėjimus demonstravo Jonas Orlovskis, III a klasės mokinys, šių  metų rajoniniame meninio skaitymo konkurse laimėjęs I vietą.

Konferencijoje buvo pasidalyta gerąja darbo patirtimi, kalbėta apie veiksmingų metodų ir strategijų, skatinančių mokinių pažangą, naudojimą ugdymo procese, projekto ,,Kokybės krepšelis ‘‘ veiklų įtaką ugdymo proceso kokybei rajono ugdymo įstaigose. Perskaityta 14 pranešimų, parengti 5 stendiniai pranešimai, dalyvavo 40 rajono ugdymo srities atstovų. Patirtimi dalinosi Trakų r. Paluknio „Medeinos“, Rūdiškių, Lentvario M.Šimelionio, Aukštadvario, Trakų Vytauto Didžiojo ir Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijų bei Trakų pradinės mokyklos mokytojai. Pertraukos metu svečiams buvo surengta ekskursija po gimnaziją, pristatytos projekto lėšomis įrengtos erdvės, įsigytos ugdymo priemonės. 

        Dėkojame visiems atvykusiems ir dalyvavusiems konferencijoje.

        Tikėkime, kad sėkmė mus lydės.

Gimnazijos informacija

Šiaurės šalių savaitė Rūdiškių gimnazijoje

Lapkričio 13–19 dienomis  mūsų gimnazijoje vyko Šiaurės šalių literatūros savaitė. Šiaurės šalių bibliotekų savaitės idėja – skatinti skaityti balsu, puoselėti šiaurietiškas pa…

Paroda ,,Burlaiviai“

8 a ir 8 b kl. mokiniai per technologijų pamokas ugdydami pažinimo ir kūrybiškumo kompetencijas gamino burlaivių paveikslus: projektavo laivų konstrukciją, konstravo atskiras detales, jas nušl…

Vėlinėms artėjant

Viena svarbiausių Lietuvoje minimų dienų – Vėlinės. Visų mirusiųjų minėjimo dienos išvakarėse kapinaitės nušvinta šimtais mažyčių, šiltų liepsnelių. Išėjusius artimuosius priim…

Spalis – tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo

Kasmet spalio mėnesį tarptautinė mokyklų bibliotekininkų asociacija skatina atkreipti dėmesį į mokyklų bibliotekas ir kviečia dalyvauti tarptautinio mokyklų bibliotekų mėnesio veiklose. …

Paroda ,,Rudens puokštė“

Spalio 18 d. gimnazijos I aukšto fojė prisipildė spalvingų rudens puokščių. Jas namuose iš gamtinių ir buities atliekų komponavo ir pagamino mokiniai su savo šeimomis. Vaikai didžiavosi sa…

Gerbiami tėveliai,

nuo š. m. sausio 16 d. prasideda pagrindinis prašymų priėmimas į Trakų rajono švietimo įstaigas. Prašymus galima teikti Centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas internetinėje svetainėje https://mokykla.trakai.lt.

Daugiau informacijos tel. 852857716

PRALAUŽKIME LEDUS!

Vadovaujantis Europos Komisijos 2022 m. paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Erasmus+“ taisyklėmis bei programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo atrankos komisijos siūlymu, Trakų r. Rūdiškių gimnazijai skirta 23.788,00 EUR dotacija programos „Erasmus+“bendrojo ugdymo mobilumo projekto „Pralaužkime ledus“ (Let’s break the ice) įgyvendinimui. Projekto trukmė 2022-08-01 – 2023-05-31.

Tai pirmas ir sėkmingas Rūdiškių gimnazijos bandymas gauti finansavimą programos Erasmus+ mobilumo projektų veikloms. Šiuo projektu siekiame, kad mūsų gimnazija per keletą metų susipažintų su Erasmus+ programos siūlomomis galimybėmis, užmegztų ilgalaikę ir tvarią partnerystę su kitų šalių bendrojo ugdymo įstaigomis ir aktyviai įsitrauktų į programos siūlomas veiklas. Įsitraukimas į programos veiklas padės gimnazijos bendruomenės nariams stiprinti kompetencijas tam tikrose teminėse srityse bei dalytis gerąja gimnazijos patirtimi su kitų šalių švietimo bendruomenėmis. Mums taip pat svarbu suteikti galimybę gimnazijos mokiniams dalyvauti mokymosi mobilumo veiklose, kurios suteikia itin reikšmingos patirties jauniems žmonėms ir padeda ugdyti savarankišką, atvirą ir kūrybišką asmenybę. Todėl išsikėlėme šiuos tikslus:

  1. Gimnazijos misija – puoselėti įtraukties ir demokratines vertybes, integruojant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, diegiant profesinius modulius, ruošiant mokinius gyvenimui. Šiame projekte planuojama, jog gimnazijos mokiniai ES vertybes ugdysis vykdami į užsienį ir ten bendraudami ir bendradarbiaudami su mokyklos-partnerės mokiniais.
  2. Gerinti mokymo ir mokymosi kokybę bendrojo ugdymo srityje. Gimnazijos mokytojų profesinis tobulėjimas remiamas tobulinant mokytojų-dalykininkų žinias, keliant darbuotojų bei administracijos kompetencijas STEAM bei įtraukiojo ugdymo srityje. Gimnazijoje skatinamas naujų technologijų naudojimas (pvz., komunikacijai su partneriais užsienyje ar mokymo tikslais), pedagogai siekia įgyti žinių bei taikyti naujus inovatyvius mokymo metodus, pvz., įtraukųjį ugdymą ar STEAM. Dalijamasi gerosios patirties pavyzdžiais. Mokiniai bei mokytojai gerina savo užsienio kalbos žinias bendraudami su užsienio kolegomis bei planuodami mobilumus.  
  3. Prisidėti prie Europos švietimo erdvės kūrimo. Mokytojai bendradarbiauja su užsienio kolegomis, kviečiasi užsienio kolegas į savo gimnaziją, taip pat patys vyksta į tarptautinius mainus. Tai rodo, jog gimnazija siekia bendrauti bei bendradarbiauti su kitomis švietimo institucijomis užsienyje, noriai vykdo bendrus tarptautinius projektus. Gimnazijos kolektyvas siekia, jog į mobilumų veiklas įsitrauktų ne tik pedagogai, bet ir mokiniai. Skatinant mokinių ir darbuotojų mobilumo laikotarpiu užsienyje pasiektų mokymosi rezultatų pripažinimą planuojama naudotis Europass įrankiu.

Mokinių grupinio mobilumo veikloje dalyvaus 6 mokiniai ir 2 lydintys asmenys. Veikloje dalyvaus 11-os klasės mokiniai, kurie prisijungs prie ugdymo proceso priimančioje organizacijoje Kroatijoje, Osijek mieste įsikūrusioje Tehnička škola i prirodoslovna gimnazijoje Ruđera Boškovića. Planuojamos šios veiklos: mokinių susipažinimas su būsimais bendraklasiais (taikant neformalaus ugdymo metodikas), priimančiosios mokyklos pristatymas ir gerųjų patirčių, susijusių su mokinių savivalda ir įtaka gimnazijos sprendimams ir/ar neformalaus ugdymo veiklos popamokinėse veiklose, apsikeitimas, dalyvavimas mokymosi procese, kultūrinės veiklos, mobilumo veiklos įsivertinimas ir aptarimas kartu su priimančia organizacija ir jos bendruomene. Veiklą planuojama įgyvendinti 2023 m. vasario mėnesį.

Taip pat numatomas stebėjimo vizitas partnerėje organizacijoje Kroatijoje, Osijek mieste įsikūrusioje Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića. Į darbo stebėjimo vizitą vyks 2 mokytojai ir 1 administracijos darbuotojas. Pagrindinis vizito tikslas – įgyti patirties ir įgūdžių iš kolegų, dirbančių priimančioje mokykloje, apsikeisti gerąja patirtimi ir įgytas žinias pritaikyti savo gimnazijos veiklose.

Darbo vizito metu vyks pamokų stebėjimas, priimančiosios mokyklos atstovai pristatys naudojamus darbo metodus, padedančius užtikrinti vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, įtraukimą į klasės veiklas, pristatys programas, kurių metu yra integruojami STEM ir STEAM. Darbo stebėjimo vizitas numatytas 2022 m. spalio mėn. 15-22 dienomis.

Projekto metu mokytojai tobulins kvalifikaciją 3 kursuose, siekiant įgyti žinių ir įgūdžių svarbiomis temomis – STE(AM), apklinkosauginis ugdymas, mokomojo turinio pritaikymas skirtingų poreikių turintiems mokiniams. Dalyvavimas kursuose planuojamas 2022 lapkričio – 2023 kovo mėn. Mokymų kursuose dalyvaus 6 asmenys. Mokymo kursai vyks Italijoje, Vokietijoje ir Ispanijoje.

5 d. kviestinio eksperto iš Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića vizitas mūsų gimnazijoje. Eksperto vizito tikslai – perduoti gerąją patirtį siekiant užtikrinti sėkmingą mokinių, turinčių skirtingų mokymosi poreikių, mokymosi patirtį dalykų pamokose, pristatyti neformalaus ugdymo metodų taikymą formaliojo ugdymo kontekste. Kviečiamas ekspertas – Atila Lukic, tyrėjas, nagrinėjantis politikos teorijos paradigmą, šiuo metu ruošiantis savo daktaro disertaciją etnologijos ir antropologijos srityje Zadar universitete. Ekspertas dėsto sociologiją Osijek universite ir taip pat dirba minėtoje gimnazijoje, kurioje moko sociologijos, filosofijos ir etikos bei veda neformalaus ugdymo užsiėmimus. Eksperto vizitas planuojamas 2023 m. kovo mėn.

Linkiu mums visiems naujų patirčių ir sėkmingo darbo.

                                                                 Projekto koordinatorė mokytoja Loreta Kumparskienė

Gerbiama gimnazijos bendruomenė,
kviečiame prisijungti prie rūšiavimo projekto.  Informacija apie galimybę prisijungti prie projekto skelbime. 
Dideli darbai pradedami mažais žingsniais. ☺

Jau turime ąžuoliukų giraitę!

Mūsų gimnazija įsitraukė į Vytauto Didžiojo universiteto surengtą projektą – akciją „1000 ąžuolų giria Lietuvos mokyklose“.

Šiandien (balandžio 15 d.) VDU mums dovanoti 15 ažuoliukų buvo pasodinti gimnazijos teritorijoje (prie gimnazijos bendrabučio).  Ąžuoliukų giraitę skyrėme Ukrainos vaikams, kaip laisvės ir stiprybės simbolį. Viliamės, kad Ukrainos vaikai augs laisvi ir galingi, kaip ir mūsų pasodinti ąžuolai. 

Akcijos akimirkos

Ministrė J. Šiugždinienė kreipiasi į mokyklų bendruomenes: nepasiduokime kiršinimui ir nesantaikai

Kreipiuosi į visų šalies mokyklų bendruomenes.

Karas Ukrainoje sukrėtė kiekvieną. Jaudinamės, nerimaujame, meldžiamės, aukojame, dalyvaujame palaikymo akcijose, ieškome kitų būdų padėti ar viešai išreikšti paramą. 

Įvykius aptariame šeimose, mokyklose. Dar kartą dėkoju švietimo įstaigoms, mokytojams, kurie randa laiko kalbėtis apie skaudžius įvykius Ukrainoje. 

Esame kupini emocijų, jas išgyvena ir suaugusieji, ir vaikai. Tai suprantama. Tačiau labai svarbu jų nenukreipti priešų savo kieme, mokykloje, klasėje paieškoms ir nekurti žodžių bei jausmų karo bendruomenių viduje. Neretai mūsų bendruomenės daugiatautės. 

Svarbu suprasti ir garsiai pasakyti, kad Rusijos karas prieš Ukrainą yra Putino karas. Mūsų kaimynai, kolegos ir bendraklasiai – kokios tautybės jie būtų – nėra kalti dėl agresoriaus veiksmų. Rusų kalba taip pat niekuo dėta, jos nereikia trinti iš mokyklų programų. 

Labai prašau visų mokyklų bendruomenių išlaikyti pagarbius tarpusavio santykius, užtikrinti, kad nekiltų tautinės neapykantos apraiškų. Jokiu būdu nepasiduokime kiršinimui ir nesantaikai. Daug šimtmečių Lietuvoje sugyvena skirtingos tautos, kartu perėjome daug išmėginimų – neklupkime dabar, išlikime vieningi.

Atsižvelgdama į tai, kad mokyklos prašo informacinės pagalbos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija šią savaitę pradės atvirų pamokų ciklą. Jis skirtas geriau susipažinti su Ukrainos istorija, bendrais Lietuvos ir Ukrainos ryšiais, dabartine padėtimi bei iš to kylančiais iššūkiais – tokiais kaip dezinformacija, krašto apsauga, psichologinė sveikata. Kviečiame siūlyti ir kitas jums aktualias temas. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė 
Jurgita Šiugždinienė

Pagal SMSM informaciją

                                                 „KARUI – NE !“                    

    Vasario 25 d. pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojos dalyvavo Ukrainos palaikymo akcijoje „Taika Ukrainai“.

    Mokiniai, piešdami, spalvindami vėliavėles, rašydami žodį TAIKA įvairiomis kalbomis, išreiškė norą, kad karo užklupti Ukrainos žmonės galėtų taikiai ir saugiai gyventi ir mokytis, džiaugtis taika

ir laisve.

Kaip elgtis, turėjus didelės rizikos kontaktą su užsikrėtusiuoju COVID-19 liga ugdymo įstaigoje?


Teisingai ir saugiai pasielgti padės atmintukai:

Džiugi žinia apie sėkmingai įgyvendintą projektą

Nuo 2021 rugpjūčio 16d, ant Rūdiškių gimnazijos stogo pradėjo veikti saulės elektrinė, kurios pagaminta energiją gimnazija vartos savo kasdienėje veikloje.

39Kv, galios elektrinė buvo įrengta pagal gimnazijos pateiktą paraišką. Projekto parengimą finansavo Traku r, savivaldybės administracija, o lėšos projekto įgyvendinimui skirtos  LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros APVA pagal finansavimo priemonę “Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas visuomenines ir gyvenamosios paskirties pastatuose“

Šis projektas yra labai svarbus visai mokyklos bendruomenei. Jis ne tik prisideda prie aplinkos taršos mažinimo, bet ir  yra gražus pavyzdys, skatinantis atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą. Šis projektas turi didelę reikšmę kiekvienam iš mūsų: tiek mokytojams ,tiek mokiniams- tai įkvėpimas ir motyvacija domėtis naujausiomis technologijomis, gilintis į mokslo išradimus ir prisidėti prie viso pasaulio problemų sprendimo.

                  Džiaugiamės prisidedami prie mūsų planetos išsaugojimo!!!

Informacija apie ugdymo organizavimą galite rasti skiltyjeUgdymo-organizavimo-ypatumai-2021-2022-m-m

Patyčių ir smurto prevencija mokantis nuotoliniu būdu

Atsitikus panašiems atvejams informuoti gimnazijos socialinę pedagogę: danutavoronovich@gmail.com

Naujienos