Misija, vizija

Filosofija. Mokytis sau, o mokymą(si) pritaikyti gyvenimo situacijoje.
Vizija. Gimnazija, kur asmenine atsakomybe ir pozityviu požiūriu sukurtoje saugioje aplinkoje užtikrinamas kiekvieno bendruomenės nario visokeriopas tobulėjimas.
Misija. Ugdyti bendražmogiškas vertybes, bendrąsias ir dalykines kompetencijas; teikti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą; organizuoti ugdymą lietuvių ir lenkų kalbomis; sėkmingai integruoti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, racionaliai išnaudojant visus žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius; diegti (siūlyti) profesinius modulius, siekiant kokybiškiau ruošti mokinius gyvenimui, praktinei veiklai; telkti bendruomenę, tapti kultūros ir švietimo skleidimo centru; lenkti besikeičiančias aplinkybes savo pasiryžimu nuolat mokytis ir tobulėti.
Gimnazijos vertybės:

  • Atsakomybė.
  • Tolerancija ir pagarba.
  • Sąžiningumas.
  • Pozityvumas.
  • Pasitikėjimas.