Tvarkos

Trakų r. Rūdiškių gimnazijos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių vertinimo, įsivertinimo ir asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo specialiose pamokose/pratybose tvarkos aprašas

Trakų r. Rūdiškių gimnazijos gabių ir didesnių gebėjimų mokinių ugdymo tvarkos aprašas

Trakų r. Rūdiškių gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos tvarka

Trakų r. Rūdiškių gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Neformaliojo švietimo programų vykdymo tvarkos aprašas

Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

Bendruomenės saugos ir sveikatos taisyklės

Mokytojų etikos kodeksas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Rūdiškių gimnazijoje tvarkos aprašas

Trakų r. Rūdiškių gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka

Pašalinių asmenų bei mokinių tėvų (globėjų, senelių) lankymosi gimnazijoje tvarka

Ugdymo turinio priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Priėmimo tvarka

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarka

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarka

Mokinių pavėžėjimo į gimnaziją tvarka

Mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių bylų formavimo tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų priedai

Bendruomenės narių skatinimo sistemos aprašas

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Paramos gavimo tvarkos aprašas

Prašymų, skundų nagrinėjimo tvarka

Naudojimosi spintelėmis tvarka

Mokyklinių autobusiukų naudojimo (nuomos) tvarkos aprašas

Trakų r. Rūdiškių gimnazijos mokinių konsultavimo tvarkos aprašas

Teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas