Švietimą ir švietimo įstaigų veiklą reglamentuojantys teisės aktai

Teisės akto pavadinimas Patvirtintas Skelbtas
1. LR įstatymai
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas LR Seimas1991-06-25

Nr.I-1489;

ŠĮ 2 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas 2013-06-20 Nr.XII-398

Žin., 1991, Nr.23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr.38-1804; 2012, Nr. 154-7937; 2013, Nr. 73-3650
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas LR Seimas2007-06-28

Nr.X-1238

Žin., 2007, Nr., 80-3214; 2010, Nr.157-7969
Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas LR Seimas2006-06-13

Nr.X-686

Žin., 2006, Nr.73-2755; 2008, Nr.63-2382; 2009, Nr.153-6886; 2010, Nr.82-4311; 2011, Nr.155-7355
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas LR Seimas2006-03-14

Nr.I-1234

Žin., 1996, Nr.33-807; 1999, Nr.66-2129; 2001, Nr.71-2523; 2002, Nr.95-4090; 2003, Nr.38-1685; 2006, Nr.72-2688
Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas LR Seimas2005-03-19

Nr. I-1240

Žin., 1996, Nr.9-215; 2008, Nr.47-1752
Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas LR Seimas2000-03-20

Nr. VIII-1605

Žin., 2000, Nr.32-890; 2009, Nr.54-2139
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas LR Seimas2000-01-11

Nr. VIII-1524

Žin., 2000, nr.10-236; 2005, Nr. 139-5008
Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas LR Seimas1998-12-15

Nr. VIII-969

Žin., 1998, Nr.115-3228
Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas LR Seimas1998-06-30

Nr. VIII-822

Žin., 1998, Nr.66-1909; 2010, Nr.48-2301
Lietuvos Respublikos ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas LR Seimas1998-05-12

Nr.VIII-729

Pakeitimas

2013-06-25

Nr.XII-404

Žin., 1998, Nr.54-1492; 2002, Nr.60-2412; 2013, Nr.76-2823
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas LR Seimas1996-08-13

Nr. I-1491

Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809; 2002, Nr. 118-5296; 2006, Nr. 4-102
Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas LR Seimas1996-07-02

Nr. I-1418

Žin., 1996, Nr.71-1706; 2000, Nr.75-2272; 2006, Nr. 82-3254
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas LR Seimas1996-06-11

Nr.I-1374

Žin., 1996, Nr.63-1479; 2000, Nr.64-1924; 2003, Nr.15-597; 2008, Nr.22-804
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas LR Seimas1990-07-30

Nr.1430

Žin., 1990, Nr. 24-596; 2000, Nr.61-1826; 2004, Nr.4-47,
2. LR Seimo ir Vyriausybės nutarimai
Švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašas LRV nutarimas2011-07-13

Nr.883

Žin., 2011, Nr.92-4384
Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės LRV nutarimas2011-06-29 Nr. 768

Pakeitimas

 

Žin., 2011, Nr. 79-3869, 2012, Nr.70-360; 2013, Nr.94-4697
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas LRV nutarimas2010-06-07 Nr.718 Žin., 2010, Nr. 69-3443
Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašas LRV nutarimas2009-11-11 Nr.1509 Žin., 2009, Nr.138-6073
Švietimo įstaigų modernizavimo programa LRV nutarimas2008-12-03

Nr.1290

Žin., 2008, Nr.142-5638; 2009, Nr.72-2916; 2010, Nr.89-4705; 2011, Nr.66-3104; 2012, Nr.67-3414
Vaikų sveikatos stiprinimo 2008-2012 metų programa LRV nutarimas2008-08-27 Nr.836 Žin., 2008, Nr.104-3979
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės LRV nutarimas2007-08-22 Nr.875 Žin., 2007, Nr.94-3779; 2008, Nr.116-4455; 2012, Nr.88-4585
Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa LRV nutarimas2006-09-19

Nr.X-818

Žin., 2006, Nr.102-3939
Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos LRV nutarimas2003-12-24 Nr.1688 Žin., 2003, Nr.123-5618; 2009, Nr.42-1623
Darbuotojų,kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarka LRV nutarimas2003-09-30

Nr. 1195

Pakeitimas

2013-07-24

Nr.694

Žin., 2003, Nr. 93-4205, 101-4559; 2004, Nr.25-768; 2005, Nr. 14-421, 146-5325; 2009, Nr. 60-235; 2013, Nr.84-4230
Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 m. nuostatos LR Seimo nutarimas2003-07-04 Nr. IX-1700 Žin., 2003, Nr. 71-3216
Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija LR Seimo nutarimas2003-05-20 Nr. IX-1569 Žin., 2003, Nr.52-2316
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas LRV nutarimas2003-04-18 Nr.480 Žin.,2003, Nr.38-1739;2009, Nr.154-6976; 2010, Nr.113-5769; 2011, Nr.8-352, Nr.123-5823 ; Nr.158-7469; 2012, Nr.125-6279; 2013, Nr.10-429
Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika LRV nutarimas2001-06-27

Nr.785

Nauja redakcija

2013-08-28

Nr. 790

Žin., 2001, Nr. 57-2040; 2013, Nr. 94-4699
Inventorizacijos taisyklės LRV nutarimas1999-06-03

Nr. 719

Žin., 1999, Nr.50-1622; 2008, Nr. 49-1822
Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas LRV nutarimas1997-08-04 Nr. 889 Žin., 1997, Nr.75-1946; 2008, Nr.126-4809; 2012, Nr.50-2473
Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo LRV nutarimas1993-06-08 Nr.511 Žin., 1993, Nr.28-655; 2012, Nr. 50-2462; 65-327, 86-450; 152-7778
3. Bendrieji dokumentai
Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programa ŠMM 2013-06-17Nr.V-559 Žin., 2013, Nr.65-3268
Dėl geltonųjų autobusų skirstymo kriterijų nustatymo ŠMM 2013-06-07Nr.V-493 Žin., 2013, Nr.63-3138
Švietimo įstaigų modernizavimo programa ŠMM 2013-05-10Nr.51-2567 Žin., 2013, Nr.51-2567
Lietuvių kalbos ir kultūrinio raštingumo mokymo gerinimo priemonių planas 2013-2016 metams ŠMM 2013-04-15Nr.V-301 www.smm.lt
2013 metų mokinio krepšelio lėšų perskirstymo už mokinį, perėjusį į kito subjekto finansuojamą mokyklą, metodinės rekomendacijos ŠMM 2013-03-25 Nr.V-226 Žin., 2013, Nr.33-1612
Lietuvos profesijų klasifikatorius 2012 LŪM 2013-03-06Nr.4-171

Pakeitimas

2013-06-26

Nr.4-578

Žin., 2013, Nr.30-1492; 72-3621
Nacionalinio renginio „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą“ organizavimo tvarkos aprašas SAM ir ŠMM2013-01-31

Nr.V-95/V-60

Žin., 2013, Nr.14-703
Katalikiškojo ugdymo sistemos samprata ŠMM 2012-11-16Nr.V-1599 Žin., 2012, Nr.137-7033
Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla samprata ŠMM 2012-11-16Nr.V-1595 Žin., 2012, Nr.137-7032
Sausumos kadetų ugdymo samprata ŠMM 2012-11-16Nr.V-1586 Žin., 2012, Nr.137-7031
Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams ŠMM 2012-08-28Nr.V-1268 Žin., 2012, Nr.71-632
Mokymo pagal bendrojo ugdymo ir formaliojo profesinio mokymo programas procesų organizavimo būdų klasifikatorius ŠMM 2012-08-16Nr.V-1239 Žin., 2012, Nr. 98-5010
Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašas ŠMM 2012-08-14Nr. V-1201 Žin., 2012, Nr.98-5004
Valstybės (strateginiai) švietimo stebėsenos rodikliai ŠMM 2012-08-14Nr. V-1200 Žin., 2012, Nr.98-5003
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas ŠMM ir SADM 2012-07-04Nr.V-1090/A1-314 Žin., 2012, Nr.82-4284
Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais2013-2017 m. programa ŠMM 2012-06-08Nr.V-955 Žin., 2012, Nr.68-3493
Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininkas2012-05-31 Nr.2B-224 Žin., 2012, Nr.64-3264, 2013, Nr.7-313
Švietimo aprūpinimo standartai ŠMM 2011-12-12Nr. V-2368 Žin., 2011, Nr.155-7373
Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas ŠMM 2011-09-15Nr.V-1680 Žin., 2011, Nr.115-5419
Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas ŠMM 2011-07-18Nr.V-1315 Žin., 2011, Nr.96-4517; 2012, Nr.42-2080, 84-4409, 104-5286
Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklės ŠMM 2011-07-12Nr.V-1240 Žin., 2011, Nr.92-4397
Mokyklos bendruomenės sprendimų dėl savivaldybės mokyklų tinklo kūrimo priėmimo tvarkos aprašas ŠMM 2011-07-05Nr.V-1212 Žin., 2011, Nr.87-4188
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės Lietuvos vyriausiasis archyvaras2011-07-04

Nr.V-118

Žin., 2011, Nr.88-4230; 2012, Nr. 72-3768
Dokumentų rengimo taisyklės Lietuvos vyriausiasis archyvaras2011-07-04

Nr.V-117

Žin., 2011, Nr.88-4229; 2012, Nr.15-683
Mokyklos struktūros tobulinimo 2011-2013 metų programa ŠMM 2010-12-30Nr.V-2462 Žin., 2011, Nr.7-267
Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programa ŠMM 2010-12-20Nr.V-2341 Žin., 2010, Nr.153-7841
Mokyklos nelankančių vaikų sugrąžinimo į mokyklas programa ŠMM 2010-10-07Nr.V-1688 Žin., 2010, Nr.122-6232
Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklės SAM 2010-07-13Nr.V-632 Žin., 2010, Nr.86-4573; 2012, Nr.71-3683
Mokyklos nelankymo priežasčių klasifikatorius ŠMM 2010-06-05nr.V-807 Žin., 2010, Nr.67-3368
Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatai ŠMM 2010-04-13Nr.V-515 Žin., 2010, Nr.46-2227
Mokymosi ar studijų nutraukimo ar pertraukos priežasčių mokykloje klasifikatorius ŠMM 2009-11-05Nr. ISAK-2250 Žin., 2009, Nr. 135-5895; 2012,Nr. 57-2889, 130-6589; 2013, Nr.36-1768
Klasių tipų klasifikatorius ŠMM 2009-09-24Nr. ISAK-1889 Žin., 2009, Nr.117-5058
Institucijų tipų klasifikatorius ŠMM 2008-12-04Nr.ISAK-3302 Žin., 2008, Nr.48-5958; 2011, Nr.97-4601; 2012, Nr.103-5256
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų klasifikatorius ŠMM 2008-12-04Nr.ISAK-3301

Nauja redakcija

2012-08-14

Nr.V-1204

Žin., 2008, Nr.148-5957; 2012, Nr. 97-4970
Bendrojo lavinimo dalykų įskaitų klasifikatorius ŠMM 2008-10-28Nr. ISAK-2887 Žin., 2008, Nr.129-4932; 2012, Nr.32-1500
Institucijų paskirčių klasifikatorius ŠMM 2008-05-14Nr.ISAK-1387 Žin., 2008, Nr.56-2134; 2011, Nr.116-5492; 2012, Nr.82-4286, Nr. 103-5258
Mokinių registro nuostatai ŠMM 2008-02-08 Nr.ISAK-353 Žin., 2008, Nr.21-776, 45
Mokyklų tobulinimo programa plius ŠMM 2007-12-03Nr.ISAK-2331 Žin., 2008, Nr.7-257; 2010, Nr.119-6080; 2011, Nr.55-2673
Nacionalinė profesinio orientavimo švietimo sistemoje programa ŠMM 2007-12-03Nr. ISAK-2332 Žin., 2007, Nr.7-258; 2008, Nr.143-5731
Vaiko vidutinės priežiūros priemonės poreikio tyrimo kriterijų aprašas ŠMM 2007-11-19Nr.ISAK-2243 Žin., 2007, Nr.123-5050; 2011, Nr.32-1513
Institucijų grupių klasifikatorius ŠMM 2007-11-06Nr.ISAK-2147 Žin., 2007, Nr.115-4717; 2011, Nr.97-4601; 2012, Nr.103-5257
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius Statistikos departamentas2007-10-31

Nr.DĮ-226

Žin., 2007, Nr.119-4877
Mokyklinių geltonųjų autobusų skirstymo kriterijų sąrašas ŠMM 2006-12-14Nr.ISAK-2362 Žin., 2006, Nr.145-5556; 2011, Nr.61-2910
LR bendrojo lavinimo besimokančių mokyklų tinklų modelio kūrimo programa ŠMM 2006-05-04Nr.ISAK-847 Žin., 2006, Nr.38-423
Dėl išimties atvejų, kada leidžiama dirbti daugiau negu 36 valandas per savaitę ŠMM 2005-12-29Nr.ISAK-2668 Žin., 2005, Nr.152-5609; 2007, Nr.16-587
Vaikų sugrąžinimo į mokyklas gairės ŠMM 2005-12-14Nr.ISAK-2571 Žin., 2005, Nr.149-5454
Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklės FM2005-05-25

Nr. K-170

Žin., 2005, Nr. 67-2431
Švietimo įstaigose dirbančių pedagoginių darbuotojų ir bibliotekininkų, kuriems netaikomas draudimas dirbti vienoje valstybės ir savivaldybės institucijoje bei valstybės ar savivaldybės įmonėje, kai juos sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai ir kai jų darbas susijęs su vieno iš jų tiesioginiu pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti                    kitą, pareigybių sąrašas ŠMM 2005-02-23Nr.ISAK-258 Žin., 2005, Nr.28-887
Visuotinio kompiuterinio raštingumo standartas ŠMM 2004-12-14Nr.ISAK-2016 Žin., 2005, Nr.7-218
Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija ŠMM ir SADM2004-03-26

Nr.ISAK-433/A1-83

Žin., 2004, Nr.56-1957; 2008, Nr.122-4647
Valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas ŠMM 2004-03-01Nr.ISAK-286 Žin., 2004, Nr.46-1538; 2006, Nr.37-1320; 2009, Nr.69-2807, Nr.110-4698
Profesinio orientavimo strategija ŠMM ir SADM2003-11-19

Nr.ISAK-1635/A1-180

Žin., 2004, Nr.56-1955
Minimalūs finansų kontrolės reikalavimai FM2003-05-08

Nr. 1K-123

Žin., 2003, Nr. 47-2083; 2005, Nr. 142-5144
4. Formalusis švietimas
4.1. Bendrieji dokumentai
Dėl dienyno (mokinio ugdymo apskaitos) formos patvirtinimo ŠMM 2012-12-05Nr. V-1676 Žin., 2012, Nr.144-7438
Mokinių mokymosi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas ŠMM 2012-09-26Nr.V-1405 Žin., 2012, Nr.114-5788
Sveikatos ugdymo bendroji programa ŠMM 2012-08-31Nr.V-1290 Žin.,2012, Nr.105-5347
Žmogaus saugos bendroji programa ŠMM 2012-07-18Nr. V-1159 Žin., 2012, Nr.89-4668
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvrakos aprašas ŠMM 2012-06-28Nr.V-1049 Žin. 2012, Nr.76-3957
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas ŠMM 2011-11-30Nr. V-2310 Žin., 2011, Nr.155-7372
Dėl pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo dienynų formų patvirtinimo ŠMM 2011-12-21Nr. V-1505 Žin., 2011, Nr. 160-7610
Lietuvių kalbos ugdymo bendrojo lavinimo programas vykdančiose mokyklose 2010-2014 metų strategija ŠMM 2010-12-30Nr. V-2455 Žin., 2011, Nr.2-56
Dėl dienynų formų patvirtinimo ŠMM 2009-12-08Nr. ISAK-2636 Žin., 2009, Nr. 149-6676
Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategija ŠMM 2009-11-19Nr. ISAK-2365 Žin., 2009, Nr.138-6089
Mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo tvarkos aprašas ŠMM 2008-12-08Nr.ISAK-3379 Žin., 2009, Nr.24-90; 2010, Nr.77-3985
Formaliojo švietimo kokybės užtikrinimo sistemos koncepcija ŠMM 2008-11-24Nr.ISAK-3219 Žin., 2008, Nr.138-5461; 2010, Nr.74-3762
Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14-19 metų mokiniams modelio aprašas ŠMM 2008-03-15Nr.ISAK-715 Žin., 2008, Nr.35-1260
Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį lavinimą ir profesinį mokymą 2008-2012 metų strategija ŠMM 2007-12-20Nr.ISAK-2530 Žin., 2008, Nr.6-220; 2010, Nr.76-3893
Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija ŠMM 2007-05-23Nr.ISAK-970 Žin., 2007, Nr.63-2440
Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas ŠMM 2007-02-20Nr.ISAK-236

Pakeitimas

2013-05-10 Nr.V-402

Žin., 2007, Nr.25-944; 2012, Nr. 58-2916; 2013, Nr.51-2566
Užsieniečių ir LR piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ar dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašas ŠMM 2005-09-01Nr.ISAK-1800 Žin.,2005, Nr.109-3991
Dėl išsilavinimo prilyginimo ŠMM 2005-04-20Nr.ISAK-661 Žin., 2005, Nr.53-1806
Bendrieji formaliojo švietimo programų reikalavimai ŠMM 2004-04-13Nr.ISAK-535 Žin., 2004, Nr.56-1960
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašas ŠMM 2005-04-05Nr.ISAK-556

Nauja redakcija

2012-05-08

Nr. V-766

Žin., 2005, Nr. 46-1256; 2012, Nr.54-2684
Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašas ŠMM 2004-06-25Nr. ISAK-1019 Žin.,2004, Nr. 103-3809; 2011, 96-4533, Nr. 163-7788
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata ŠMM 2004-02-25Nr.ISAK-256 Žin., 2004, Nr.35-1150
Priešgaisrinės saugos mokymo programa bendrojo lavinimo mokykloms ŠMM ir VRM2003-06-10

Nr.ISAK-820/IV-208

Nauja redakcija

2012-08-06

Nr. V-1192/1V-594

Žin., 2003, Nr.60-2743; 2012, Nr.94-4852
Dėl užsieniečių, atvykusių dirbti arba gyventi į Lietuvos Respubliką, vaikų ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimo ŠMM 2003-06-04Nr.ISAK-789 Žin., 2003, Nr.57-2554; 2004, Nr.131-789
4.2. Pradinis ugdymas
2013-2014 ir 2014-2015 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas ŠMM 2013-05-27Nr.V-460 Žin., 2013, Nr.60-2995
Pradinio ugdymo bendrosios programos ŠMM 2008-08-26 Nr.ISAK-2433 Žin., 2008, Nr.99-3848
Privalomo ankstyvojo užsienio kalbų mokymo įgyvendinimo programa ŠMM 2006-07-17Nr.ISAK-1519 Žin., 2006, Nr.81-3214; 2007, Nr.47-1829; 2008, Nr.56-2131
Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas ŠMM 2005-10-29Nr.ISAK-2173 Žin., Nr.131-4747; 2010, Nr.69-3461; 2012, Nr.68-3497
Pradinio ugdymo samprata ŠMM 2003-02-03Nr.113 Žin., 2003, Nr.18-798
4.3. Pagrindinis ugdymas
2013-2014 ir 2014-2015 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai ŠMM 2013-05-27Nr.V-459 Žin., 2013, Nr.58-2934
2013 m. įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai ŠMM 2012-11-16Nr.V-1580 Žin., 2012, Nr.135-6903
Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa ŠMM 2012-04-12Nr.V-651 Žin., 2012, Nr.46-2252
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas ŠMM 2012-02-13Nr.V-258 Žin., 2012, Nr. 24-1121
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas ŠMM 2011-12-30Nr. V-2558

Pakeitimas

2012-12-31

Nr.V-1770

Žin., 2012, Nr.3-90; 2013, Nr.3-86
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai ŠMM 2011-11-15Nr.V-2160 Žin., 2011, Nr.139-6562
Lietuvių gimtosios kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa.Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa ŠMM 2010-01-08 Nr. V-55 Žin., 2010, Nr.9-426;2012, Nr.55-2730
Pagrindinio ugdymo bendrosios programos ŠMM 2008-08-26 Nr.ISAK-2433 Žin., 2008, Nr.99-3848
Ikiprofesinio mokymo tvarkos aprašas ŠMM 2007-09-17Nr.ISAK-1841 Žin., 2007, Nr.100-4089
Integruoto technologijų kurso bendrosios programos mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį ŠMM 2007-09-06Nr.ISAK-1790 Žin., 2007, Nr.99-4020; 2011, Nr.26-1284
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo   nuostatai ŠMM 2006-12-18Nr. ISAK-2391 Žin., 2006, Nr.141-5437; 2010, Nr.23-1095; 2011, Nr.65-3063
Jaunimo mokyklos koncepcija ŠMM 2005-12-12Nr.ISAK-2549 Žin., 2006, Nr.7-263
4.4. Vidurinis ugdymas
2013-2014 ir 2014-2015 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai ŠMM 2013-05-27Nr.V-459 Žin., 2013, Nr.58-2934
Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos aprašas ŠMM 2013-05-27Nr.V-445 Žin., 2013, Nr. 58-2933
Dėl 2013 m. pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo datos ŠMM 2013-04-22Nr. V-316 Žin., 2013, Nr. 47-2376
Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 m. tvarkos aprašas ŠMM 2013-02-05Nr.V-68 Žin., 2013, Nr.15-749
2013 m. įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai ŠMM 2012-11-16Nr.V-1580 Žin., 2012, Nr.135-69,03
Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2013 m. tvarkos aprašas ŠMM 2012-08-31Nr.V-1291 Žin., 2012, Nr.104-5284, 149-7655; 2013, Nr.11-530, Nr.57-2884
Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa ŠMM 2012-04-12Nr.V-651 Žin., 2012, Nr.46-2252
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas ŠMM 2012-02-13Nr.V-258 Žin., 2012, Nr. 24-1121
2012 m. kalbų ir mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitų, brandos egzaminų tvarkaraščiai ŠMM 2011-11-15Nr.V-2160 Žin., 2011, Nr.139-6562
Dėl brandos egzaminų ir įskaitų programų patvirtinimo ŠMM 2011-07-01Nr.V-1197 Žin., 2011, Nr.93-4426, 2012, Nr. 56-2793, 61-3081; 2013, Nr.3-85, 20-996
2011-2013 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai ŠMM 2011-06-07Nr.V-1016

Pakeitimas

2012-11-16

Nr.V-1579

Žin., 2011, Nr.74-3561; 101-4752; 2012, Nr.102-5209, Nr.135-6902
Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų, kurių įvertinimai įskaitomi vietoj valstybinių užsienio kalbos brandos egzaminų, sąrašas ŠMM 2011-03-16Nr.V-435

Pakeitimas

2012-01-20

Nr.V-153

Žin., 2011, Nr.42-2015; 2012, Nr.12-542
Vidurinio ugdymo bendrosios programos ŠMM 2011-02-21Nr.V-269

Pakeitimas

2013-07-12

Nr.V-654

Žin., 2011, Nr.26-1283; 2013, Nr. 78-3955
Vidurinio ugdymo programos dalykų klasifikatorius ŠMM 2010-02-20Nr. V-742 Žin., 2010, Nr.60-2972; 2012, Nr. 28-1263
Bendrojo lavinimo technologijų dalykų ir profesinio mokymo programos modulių užskaitymo tvarkos aprašas ŠMM 2008-03-15 Nr.ISAK-716 Žin., 2008, Nr.34-1234; 2012, Nr.12-541
Brandos egzaminų klasifikatorius ŠMM 2008-02-29Nr.ISAK-562 Žin., 2008, Nr.32-1115; 2010, Nr.32-1506; 2012, Nr.19-884
Ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarkos aprašas ŠMM 2008-01-11Nr.ISAK-72 Žin., 2008, Nr.8-297
Integruoto technologijų kurso bendrosios programos mokiniams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą ŠMM 2007-09-06Nr.ISAK-1790 Žin., 2007, Nr.99-4020; 2011, Nr.26-1284
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas ŠMM 2006-12-18 Nr.ISAK-2391 Žin., 2006, Nr.141-5437; 2010, Nr.152-7765; 2012, Nr.3-91; 2013, Nr. 17-837
Vidurinio ugdymo programos aprašas ŠMM 2006-06-30Nr.ISAK-1387

Pakeitimas

2013-06-03

Nr. V-475

Žin., 2006, Nr.76-2930; 2011, Nr.97-4599, Nr.109-5142, Nr.109-5144; 2013, Nr.60-2997
Mokymosi pagal adaptuotą vidurinio ugdymo programą tvarkos aprašas ŠMM 2004-06-03Nr.ISAK-839 Žin., 2004, Nr.92-3386
Ugdymo programų akreditacijos kriterijai ir jos vykdymo tvarkos aprašas ŠMM 2004-02-05Nr.ISAK-171

Nauja redakcija

2011-12-28

Nr.V-2549

Žin., 2004, Nr.39-1283; 2007, Nr.132-5390; 2010, Nr.110-5656; 2012, Nr.2-59
Dėl įskaitų programų patvirtinimo ŠMM 2003-11-04Nr.ISAK-1539 Žin., 2003, Nr.106-4769; 2012, Nr. 18-819
Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašas SAM/ŠMM2003-01-08

Nr.V-11/18

Žin., 2003, Nr.10-371
5. Neformalusis švietimas
5.1. Bendrieji dokumentai
Lietuvos higienos norma 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ SAM 2012-06-25 Nr. V-599 Žin., 2012, Nr. 74-3856
Vaikų ir jaunimo socializacijos programa ŠMM 2010-10-11Nr.V-1715 Žin., 2010, Nr.123-6311
Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ugdymo krypčių klasifikatorius ŠMM 2010-03-29Nr.V-442

Nauja redakcija

2012-08-16

Nr.V-1240

Žin., 2010, Nr.40-1916; 2012, Nr.98-5011
Netradicinio ugdymo koncepcija ŠMM 2010-03-05Nr.V-299 Žin., 2010, Ne.30-1400
Etninės kultūros švietimo įstaigose strategija ŠMM 2009-11-19 Nr.ISAK-6089 Žin., 2009, Nr.138-6089
Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ nuostatai ŠMM 2009-06-04Nr.ISAK-1185 Žin., 2009, Nr.69-2806
Dviračių vairuotojų mokymo ir pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas ŠMM 2009-04-30 Nr.ISAK-920 Žin., 2009, Nr.53-2124
Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai ŠMM 2009-02-26 Nr.ISAK-426 Žin., 2009, Nr.27-1078
Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa ŠMM 2009-01-19 Nr.ISAK-105 Žin., 2009, Nr.12-483
Meno kolektyvų meninio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašas ŠMM 2008-10-13 Nr.ISAK-2773, Žin., 2008, 120-4575
Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcija ŠMM 2008-01-09 Nr.ISAK-43 Žin., 2008, Nr.20-739
Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa ŠMM 2007-02-07Nr.ISAK-179 Žin., 2007, Nr.19-740
Vaikų vasaros poilsio stovyklų bendrieji nuostatai ŠMM 2006-03-31 Žin., 2006, Nr.39-1420
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa ŠMM 2006-03-17Nr.ISAK-494 Žin., 2006, Nr.33-1197
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija ŠMM 2005-12-30Nr.ISAK-2695 Žin., 2006, Nr.4-115; 2012, Nr.42-2102
Subjektų, vykdančių vaikų ir jaunimo socializaciją, socialinės, edukacinės ir teisinės kompetencijos aprašas ŠMM 2005-12-23Nr.ISAK-2636 Žin., 2006, Nr.2-27
Vaikų ir jaunimo užimtumo programų vertinimo kriterijų aprašas ŠMM 2005-12-14Nr.ISAK-2567 Žin., 2005, Nr.149-5453
Gabių vaikų programų rėmimo kriterijų aprašas ŠMM 2005-12-13Nr.ISAK-2551 Žin., 2005, Nr.147-5375
Dėl neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimo ŠMM 2005-04-05Nr.ISAK-549 Žin., 2005, Nr.46-1524
Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas ŠMM 2005-03-01Nr.ISAK-330 Žin., 2005, Nr. 31-1023
Dėl teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS ir nusikalstamumo prevencijos ŠMM 2004-09-17Nr.ISAK-1462 Žin., 2004, Nr.145-528; 2007, Nr.138-5677; 2009, Nr.44-1725
Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašas ŠMM 2004-06-18Nr.ISAK-991 Žin., 2004, Nr.98-3663; 2011, Nr.88-4219
Jaunimo visuomeninės, mokslinės, sportinės, meninės iniciatyvų skatinimo renginių finansavimo nuostatai ŠMM 2004-05-15Nr.ISAK-772 Žin., 2004, Nr.86-34141; 2011, Nr.72-3486
5.2. Ikimokyklinis ugdymas
Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas ŠMM ir SADM2012-04-30 Nr.V-735/A1-208 Žin., 2012, Nr.52-2594
Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas ŠMM, SADM, SAM2011-11-04

Nr.V-2068/A1-467/V-946

Žin., 2011, Nr.134-6387
Ikimokyklinio amžiaus mokinių ugdymo finansavimo 2011 metais tvarkos aprašas ŠMM 2011-03-31Nr.V-542 Žin., 2011, Nr.41-1962
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros   2011-2013 metų programa ŠMM 2011-03-01Nr.V-350 Žin., 2011, Nr.30-1421
Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ SAM 2010-04-22Nr.V-313 Žin., 2010, Nr.50-2454; 2011, Nr.140-6573
Įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programą, patatų modernizavimo programa ŠMM 2009-12-10Nr.ISAK-2641 Žin., 2009, Nr.151-6805
Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas ir rekomendacijos SAM 2009-02-03Nr.V-58 Žin.,2009, Nr.18-714
Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašas ŠMM 2007-09-14Nr.ISAK-1836 Žin., 2007, Nr.100-4088; 2010, Nr.69-3460
Pavyzdinis auklėtojo pareigybės aprašymas ŠMM 2005-11-11Nr. ISAK-2249 Žin., 2005, Nr.137-4952
Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika ŠMM 2005-07-22Nr.ISAK-1557 Žin., 2005, Nr.94-3522; 2010, Nr.110-5655
Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas ŠMM 2005-04-18Nr.ISAK-627 Žin., 2005, Nr.52-1752; 2011, Nr.71-3448
Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas ŠMM 2004-06-04Nr.ISAK-842 Žin., 2004, Nr.94-3451
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir darželių-mokyklų pavyzdinė bylų nomenklatūra ŠMM 2000-09-21Nr.1187 Žin., 2000, Nr.82-2496
5.3. Priešmokyklinis ugdymas
Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas ŠMM 2005-10-29Nr.ISAK-2173 Žin., Nr.131-4747; 2010, Nr.69-3461; 2012, Nr.68-3497
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas ŠMM 2005-06-22Nr.ISAK-1180 Žin., 2005, Nr.84-3118; 2010; Nr.71-3583
Švietimo pagalbos nelankančiam ugdymo įstaigos 5-6 metų vaikui teikimo tvarkos aprašas ŠMM 2003-12-16Nr.ISAk-1809 Žin., 2004, Nr.8-211
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pavyzdinis pareiginis aprašas ŠMM 2003-11-10Nr. ISAK-1581 Žin., 2003, Nr.111-4971
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas ŠMM 2003-10-29Nr.ISAK-1478 Žin., 2003, Nr.111-4970
Priešmokykinio ugdymo standartas ŠMM 2003-07-09 Nr.ISAK-1015 Žin., 2003, Nr.77-3525; 2008, Nr.104-4007
5.4. Neformalusis suaugusiųjų švietimas
Dėl paraiškų gauti lėšų neformaliajam suaugusiųjų švietimui iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pateikimo tvarkos nustatymo ŠMM 2013-04-10Nr.V-290 Žin., 2013, Nr. 39-1929
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo tvarkos aprašas ŠMM 2013-02-21Nr.V-120 Žin., 2013, Nr.21-1050
Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo ir paraiškų gauti lėšų neformaliajam suaugusiųjų švietimui iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pateikimo tvarkos LRV nutarimas1998-12-15 Nr.1444 Žin., 1998, Nr.111-3078
Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas LR Seimas1998-06-30

Nr. VIII-822

Žin., 1998, Nr.66-1909; 2010, Nr.48-2301
6. Pagalba mokiniui
6.1.Bendrieji dokumentai
Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašas ŠMM 2011-07-22Nr.V-1409 Žin., 2011, Nr.97-4600
Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas ŠMM 2011-04-11Nr.V-579 Žin., 2011, Nr.45-2121
6.2. Informacinė pagalba
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas ŠMM ir SADM2012-07-04

Nr. V-1090/A1-314

Žin., 2012, Nr.82-4284
Nacionalinė profesinio orientavimo švietimo sistemoje programa ŠMM 2007-12-03 Nr.ISAK-2332Pakeitimas

2013-06-25

Nr.V-580

Žin., 2008, Nr.7-258, Nr.143-5731; 2013, Nr.74-2723
Profesinio informavimo standartas ŠMM 2007-03-12Nr.ISAk-362 Žin., 2007, Nr.32-1169
Individualiųjų mokymosi priemonių sąrašas ŠMM 2006-10-26Nr. ISAK-2077 Žin., 2006, Nr.118-4499
6.3. Psichologinė pagalba
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas ŠMM 2011-07-05Nr.V-1215 Žin., 2011, Nr.88-4220
Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo modelis ŠMM 2003-06-25Nr.ISAK-897 Žin., 2003, Nr.74-3451; 2007, Nr.92-3711
6.4. Socialinė pedagoginė pagalba
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas ŠMM 2004-06-15Nr. ISAK-941 Žin., 2004, Nr.100-3729; 2011, Nr.99-4675
6.5. Specialioji pedagoginė pagalba
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas ŠMM 2011-07-08Nr.V-1228

Pakeitimas

2013-05-08

Nr. V-383

Žin., 2011, Nr.92-4395; 2013, Nr.49-2453
6.6. Specialioji pagalba
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatorius ŠMM 2012-03-13Nr.V-395 Žin., 2012, Nr.33-1624
Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių lygių klasifikatorius ŠMM 2012-03-13Nr.V-394 Žin., 2012, Nr.33-1624
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas ŠMM 2011-09-30Nr.V-1795 Žin., 2011, Nr.122-5771;
Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi tvarkos aprašas ŠMM 2011-09-30Nr.V-1775

Pakeitimas

2013-07-22

Nr.V-680

Žin., 2011, Nr.122-5769; 2013, Nr.82-4132
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų mokymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas ŠMM, SAM, SADM2011-07-13

Nr.V-1265/V-685/A1-317

Pakeitimas

2013-07-26

Nr.V-718/V-762

/A1-433

Žin., 2011, 93-4428; 2013, Nr.85-4275
Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas ŠMM 2011-07-08Nr.V-1229 Žin., 2011, Nr.92-4396
Specialiojo ugdymo plėtros programa ŠMM 2009-09-03 Nr.ISAK-1796 Žin., 2009, Nr.110-4699
6.7. Sveikatos priežiūra
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų globos įstaigose SAM 2011-11-11Nr. V-964 Žin., 2011, Nr.140-6573, 2012, Nr.71-3695
Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašas SAM ir ŠMM 2005-12-30 Įsakymas Nr. V-1035/ISAK-2680 Žin., 2005, Nr.153-5657
Neįgalumo lygio nustatymo kriterijai ir tvarkos aprašas SAM, SADM ir ŠMM2005-03-23

Nr.188/A1-84/ISAK-487

Žin., 2005, Nr.39-1277; 2007, Nr.101-4122; 2010, Nr.24-1153; 2012, Nr.43-2121; 2012, Nr.135-6906
Moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatai ŠMM 2000-02-11 Nr. 113 Žin., 2000, Nr.15-403
7. Mokyklos veikla
7.1. Bendrieji dokumentai
Lietuvos higienos norma HN 21:2011. Mokykla vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai SAM 2011-08-10 Nr. V-773 Žin., 2011, Nr. 103-4858
Nuostatų, įstatų ar statuto įforminimo reikalavimai ŠMM 2011-06-29Nr.V-1164

Pakeitimas

ŠMM 2012-08-21 Nr.V-1250

Žin., 2011, Nr.80-3925; 2012, Nr.99-5077
Dėl šalies ir tarptautinių švietimo projektų vykdymo mokyklose ŠMM 2011-06-27Nr.V-1126 Žin., 2011, Nr.79-3874
Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos ŠMM 2009-03-30Nr.ISAK-607 Žin., 2009, Nr.27-367
Pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir vidurinio ugdymo mokytojo dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas ŠMM 2008-07-04Nr. ISAK-2008

Nauja redakcija

2012-10-16

Nr.V-1463

Žin., 2008, Nr.81-3227; 2009, Nr.84-3541; 2012, Nr.122-6161
12-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Ilgalaikis materialusis turtas“ FM 2008-05-08Nr. 1K-174 Žin., 2008, Nr.55-2085, 147-5920; 2010, Nr.1-44; 2011, Nr.15-701
Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo metodinės rekomendacijos ŠMM 2007-10-02Nr.ISAK-1934 Žin., 2007, Nr. 105-4319; 2011, Nr.9-396
Mokinių profesiniam konsultavimui skirtų lėšų naudojimo metodinės rekomendacijos ŠMM 2007-04-04Nr.ISAK-605 Žin., 2007, Nr.41-1551
Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašas ŠMM 2007-04-02Nr.ISAK-587 Žin., 2007, Nr.41-1550; 2009, Nr.40-1517; 2010, Nr, 123-6312, Nr.135-6902
Pažymėjimų, brandos atestatų ir mokinių apskaitos žurnalų formavimo tvarkos aprašas ŠMM 2005-12-23Nr.ISAK-2639 Žin., 2006, Nr.5-170; 2010, Nr.44-2137; 2011 Nr.51-2469
Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas ŠMM 2005-09-01ISAK-1801

Nauja redakcija

2012-05-25

Nr.V-871

Žin., 2005, Nr.110-4036; 2012, Nr.65-3309
Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklė ŠMM 2005-08-29Nr.ISAK-1776/V83 Žin., 2005, Nr.105-3907; 2009, Nr.82-3436
Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklės FM 2005-05-25Nr.1K-170 Žin., 2005, Nr. 67-2431
Minimalūs finansų kontrolės reikalavimai FM 2003-05-08Nr.1K-1213 Žin.,2003, Nr.47-2083; 2005, Nr. 142-5144
7.2. Atestacija ir kvalifikacija
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija ŠMM 2012-05-30Nr.V-899 Žin., 2012, Nr. 62-3152
Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams tvarkos aprašas ŠMM 2011-07-01Nr.V-1194 Žin., 2011, Nr.83-4051
Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašas ŠMM 2011-07-01Nr.V-1193 Žin., 2011, Nr.83-4050; 2012, Nr.152-7797
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai ŠMM 2008-11-24Nr.ISAK-3216 Žin., 2008, Nr.142-5669; 2009, Nr.10-378, Nr.20-816; 2010, Nr.106-5476; 2011, Nr. 151-7130
Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai ŠMM 2007-03-29Nr.ISAK-556 Žin., 2007, Nr.39-1462; 2008, Nr.13-456; 2009, Nr.48-1926
Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatai ŠMM 2007-01-29 Nr.ISAK-101 Žin., 2007, Nr.19-732; 2008, Nr.109-4167
Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas ŠMM 2007-01-15Nr.ISAK-54 Žin., 2007, Nr.12-511
Mokyklos tiflopedagogo pavyzdinis pareigybės aprašymas ŠMM 2006-06-30Nr.ISAK-1383 Žin., 2006, Nr.76-2928
Logopedų, dirbančių mokyklose, bendrieji pareiginiai nuostatai ŠMM 2006-03-31Nr.ISAK-614 Žin., 2006, Nr.39-1421
Informacinių komunikacinių technologijų kursų mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams organizavimo tvarkos ir turinio aprašas ŠMM 2006-02-22Nr.ISAK-318 Žin., 2006, Nr.26-874
Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų užsienio kalbų žinių ir gebėjimų lygio vertinimo tvarkos aprašas ŠMM 2005-12-22Nr.ISAK-2615 Žin., 2006, Nr.3-78, Nr.59-2085
Psichologų kvalifikacijos ir išsilavinimo reikalavimų aprašas ŠMM 2005-07-21 Nr.ISAK-522 Žin., 2005, Nr.92-3450; 2008, Nr.104-4007
Valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatai ŠMM 2005-07-21Nr.ISAK-1521 Žin., 2005, Nr.108-3974; 2010, Nr.66-3305
Švietimo konsultantų veiklos nuostatai ŠMM 2005-06-07Nr.ISAK-1041 Žin., 2005, Nr.73-2666, Nr.73-2848; 2010, Nr.102-5308
Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašas ŠMM 2005-03-29Nr.ISAK-506

Pakeitimas

2013-07-03

Nr.V-619

Žin., 2005, Nr.43-1395, 139-5029; 2007, Nr.68-2682, 99-4022; 2009, Nr.100-4201; 2011, Nr.99-4680; 2012, Nr.65-3312; 2013., 73-3680
Mokytojo padėjėjo pavyzdinis pareigybės aprašymas ŠMM 2004-12-30Nr.ISAK-2092 Žin., 2005, Nr.5-129; 2005, Nr.25-825; Nr.132-5015
Socialinio pedagogo kvalifikaciniai reikalavimai ir pareiginė instrukcija ŠMM 2001-12-14Nr. 1667 Žin., 2002, Nr.24-896, Nr.101-4526; 2010, Nr.2-79; 2011, Nr.14-628; 2012, Nr.98-5007