Nuostatai

TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ GIMNAZIJOS

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

               1. Trakų r. Rūdiškių gimnazijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Rūdiškių gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbas ir formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, gimnazijos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas: Trakų r. Rūdiškių gimnazija.

3. Gimnazijos trumpasis pavadinimas: Rūdiškių gimnazija (toliau – Gimnazija).

4. Juridinio asmens kodas – 190664443.

5. Mokyklos įsteigimo data: 1886 metai (pagal istorinius šaltinius).

6. Mokyklos veiklos pradžios data: 1886 metai. Mokykla įregistruota juridinių asmenų registre 1994 m. rugsėjo 15 d. Vidurinio ugdymo programa akredituota Vidurinio ugdymo programos akreditacijos komisijos 2009 m. birželio 23 d. nutarimu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1329.

7. Teisinė forma ir priklausomybė: Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, priklausomybė: savivaldybės, kodas 20.

8. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: Trakų rajono savivaldybės taryba, kodas 8867337, Vytauto g. 33, LT- 21106, Trakai, kurios kompetencija Gimnazijos atžvilgiu apibrėžiama biudžetinių įstaigų įstatyme, vietos savivaldybės įstatyme ir kituose teisės aktuose.

9. Buveinė (adresas): Trakų g. 71, LT – 21171, Rūdiškės, Trakų rajonas.

10. Grupė: bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.

11. Tipai:

11.1. pagrindinis tipas – gimnazija;

11.2. kiti tipai: pradinė mokykla, pagrindinė mokykla.

12. Paskirtis:

12.1. pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija visų amžių tarpsnių vaikams;

12.2. kitos paskirtys – pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla, pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla.

13. Mokymo kalbos: lietuvių, lenkų.

14. Mokymo formos:

14.1. grupinio mokymosi;

14.2. pavienio mokymosi.

15. Mokymo proceso organizavimo būdai:

15.1. kasdieninis, kodas 401;

15.2. savarankiškas, kodas 502.

16. Vykdomos švietimo programos: pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių.

17. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pradinio išsilavinimo pažymėjimas, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, brandos atestatas.

18. Gimnazijos bendrabučio buveinė (adresas): Pirties g. 5, LT-21171, Rūdiškės, Trakų rajonas.

19. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir gimnazijos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

               20. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

21. Gimnazijos švietimo pagrindinė veiklos  rūšis: vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

22. Kitos švietimo veiklos rūšys:

22.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

22.2. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

22.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

22.4. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

22.5. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

22.6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

23. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

23.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

23.2. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;

23.3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

23.4. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

23.5. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;

23.6. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

23.7. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

23.8. muziejų veikla, kodas 91.02;

23.9. sporto klubų veikla, kodas 93.12.

24. Gimnazijos veiklos tikslas – ugdyti kiekvienam mokiniui vertybines orientacijas, padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą ir informacinį raštingumą, užtikrinti valstybinės kalbos, užsienio kalbų ir gimtosios kalbos mokėjimą, ugdyti socialinę kompetenciją, savarankiškumą ir sveikos gyvensenos įgūdžius.

25. Gimnazijos veiklos uždaviniai:

25.1. teikti mokiniams kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą;

25.2. užtikrinti ugdymo kokybę, nuolat atsinaujinti ir tobulėti;

25.3. teikti reikiamą švietimo pagalbą;

25.4. užtikrinti saugią mokymo(-si) aplinką.

26. Vykdydama jai pavestus uždavinius Gimnazija atlieka šias funkcijas:

26.1. vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

26.2. rengia pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;

26.3. vykdo pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

26.4. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

26.5. sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui;

26.6. skatina ir palaiko mokinių savivaldą, sudaro palankias sąlygas bendradarbiauti su mokinių organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;

26.7. sudaro mokyklos vaiko gerovės komisiją ir tvirtina jos darbo reglamentą;

26.8. teikia informacinę, pedagoginę, logopedinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, teikia informaciją apie ugdymo karjerai galimybes;

26.9. įvertina mokinių specialiuosius ugdymo poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

26.10. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (būrelius, stovyklas, ekskursijas, pailgintos darbo dienos grupę ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

26.11. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

26.12. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

26.13. organizuoja mokinių maitinimą;

26.14. teikia apgyvendinimą toli gyvenantiems mokiniams Gimnazijos bendrabutyje;

26.15. organizuoja mokinių vežiojimą į Gimnaziją ir iš jos į namus;

26.16. viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

26.17. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

27. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

 

III. GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

               28. Gimnazija, įgyvendindama jai iškeltus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

28.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

28.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

28.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

28.4. vykdyti gimnazijos, rajono, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

28.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

28.6. reikalauti iš mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atlyginti mokinių padarytą materialinę žalą;

28.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993,  Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka;

28.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

29. Gimnazija užtikrina:

29.1. ugdymo programų vykdymą;

29.2. atvirumą vietos bendruomenei;

29.3. mokymo sutarčių sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą, geros kokybės švietimą;

29.4. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams ugdymo aplinką;

29.5. vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą;

29.6. viešą informacijos apie Gimnazijoje vykdomas programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, pedagogų kvalifikaciją, išorinio vertinimo rezultatus, Gimnazijos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus skelbimą teisės aktų nustatyta tvarka.

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

               30. Gimnazijos veikla organizuojama pagal šiuos dokumentus:

30.1. direktoriaus ar jo įgalioto asmens patvirtintą Gimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Gimnazijos taryba ir Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;

30.2. direktoriaus ar jo įgalioto asmens patvirtintą Gimnazijos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;

30.3. direktoriaus ar jo įgalioto asmens patvirtintą Gimnazijos ugdymo planą, kuris yra suderintas su Gimnazijos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija.

31. Gimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Trakų rajono savivaldybės tarybai ar jos pavedimu Trakų rajono savivaldybės vykdomai institucijai.

32. Direktorius:

32.1. suderinęs su Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Gimnazijos vidaus struktūrą, Gimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą;

32.2. nustato Gimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojų ugdymui, Gimnazijos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;

32.3. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Gimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

32.4. atsako už Švietimo įstatymo 26 straipsnyje nurodytos informacijos skelbimą, demokratinį gimnazijos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus  sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

32.5. analizuoja gimnazijos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už gimnazijos veiklos rezultatus;

32.6. priima mokinius Trakų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, gimnazijos mokinių priėmimo tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

32.7. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis, nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę, gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones;

32.8. suderinęs su darbuotojų atstovais, tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos taisykles;

32.9. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

32.10. organizuoja Gimnazijos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimą, koordinuoja jų įgyvendinimą, organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos veiklą priskirtoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Gimnazijos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

32.11. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

32.12. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

32.13. sudaro Gimnazijos vardu sutartis Gimnazijos funkcijoms atlikti;

32.14. organizuoja Gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

32.15. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Gimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

32.16. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

32.17. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

32.18. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), su pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

32.19. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;

32.20. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui;

32.21. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

33. Gimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Gimnazijoje, už demokratišką Gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, Gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Gimnazijos veiklos rezultatus.

34. Gimnazijos valdyme dalyvauja direktorius, direktoriaus pavaduotojai, kiti gimnazijos atsakingi darbuotojai, kurie dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Gimnazijos veiklos plėtros, teikia siūlymus dėl Gimnazijos metinio veiklos plano, Gimnazijos struktūros, nuostatų pakeitimo, tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.

35. Laikino nedarbingumo, atostogų, komandiruočių metu ar dėl kitų priežasčių išvykusį direktorių pavaduoja vienas iš direktoriaus pavaduotojų ugdymui.

 

V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA

               36. Gimnazijos taryba (toliau – Taryba) – aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, kuri atstovauja mokytojams, mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

37. Tarybos veiklą reglamentuoja LR švietimo įstatymas, Gimnazijos tarybos nuostatai, galiojantys teisiniai aktai.

38. Taryba lygiomis dalimis po 7 atstovus sudaroma iš mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių.

39. Gimnazijos tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmame Tarybos posėdyje.

40. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Gali būti šaukiamas neeilinis posėdis. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.

41. Taryba:

41.1. teikia siūlymus dėl Gimnazijos perspektyvų, pagrindinių darbo krypčių, pritaria Gimnazijos veiklos planui, nuostatams, ugdymo planui(-ams), vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams;

41.2. aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformalaus ugdymo veiklos ir renginių organizavimo;

41.3. svarsto savivaldos institucijų ir Gimnazijos bendruomenės iniciatyvas, teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;

41.4. skiria atstovus į mokytojų atestacinę komisiją;

41.5. vertina Gimnazijos vadovų veiklą, daro įtaką jų priimamiems sprendimams, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;

41.6. išklauso Gimnazijos metinės veiklos ataskaitą ir teikia siūlymus direktoriui dėl veiklos tobulinimo;

41.7. svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus, išklauso Gimnazijos direktoriaus metinę ataskaitą apie gautas lėšas ir išlaidas;

41.8. inicijuoja Gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

41.9. kreipiasi dėl kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų teisingumo ir teisėtumo ištyrimo į kompetentingas institucijas;

41.10. atsiradus būtinybei, šaukia Gimnazijos tarybos neeilinį posėdį.

42. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į mokytojų tarybos posėdžius pagal poreikį gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, Gimnazijos rėmėjai, socialiniai partneriai ar kiti asmenys.

43. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius.

44. Mokytojų tarybos posėdžiai vyksta pagal metinį veiklos planą. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. Atsiradus būtinybei, Gimnazijos direktorius gali šaukti neeilinį Mokytojų tarybos posėdį.

45. Mokytojų taryba:

45.1. svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais;

45.2. aptaria praktinius švietimo įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus. Diskutuoja dėl gimnazijos veiklos plano, aptaria ugdymo planų, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo klausimus;

45.3. kartu su mokyklos socialiniu ir specialiuoju pedagogais, sveikatos priežiūros specialistu aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus.

46. Gimnazijoje sudaromos metodinė taryba ir metodinės grupės:

46.1. metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Gimnazijoje, teikia direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo. Metodinė taryba savo veiklą organizuoja per dalykines metodines grupes. Ją sudaro metodinių grupių pirmininkai ir mokytojai metodininkai. Metodinės tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami dvejiems metams atviru balsavimu, pritarus daugumai. Metodinės tarybos posėdžiai protokoluojami. Metodinės tarybos dokumentaciją tvarko sekretorius. Protokolai gali būti saugomi ir kompiuterinėje laikmenoje. Metodinės tarybos nuostatus tvirtina mokyklos direktorius. Metodinės tarybos posėdžiai vyksta pagal parengtą veiklos planą. Metodinės tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau nei 2/3 tarybos narių. Nutarimai priimami balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, lemia pirmininko balsas. Metodinė taryba už savo veiklą atsiskaito Gimnazijos mokytojų tarybai mokslo metų pabaigoje;

46.2. metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(-si) ir ugdymo(-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Gimnazijos strateginiais tikslais, siekti mokinių ir Gimnazijos pažangos. Metodinėms grupėms vadovauja išrinkti pirmininkai;

46.3. Gimnazijos metodinę veiklą kuruoja direktorius arba direktoriaus paskirtas pavaduotojas ugdymui.

47. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

48. Gimnazijoje veikia mokinių savivaldos institucija: Rūdiškių gimnazijos seniūnų sueiga (toliau – Seniūnų Sueiga ). Jos veiklą reglamentuoja Seniūnų Sueigos nuostatai.

49. Seniūnų Sueiga:

49.1. rengia metinį veiklos planą;

49.2. atstovauja mokinių interesams, svarsto mokinių teisių Gimnazijoje gynimo klausimus, svarsto nutarimus, susijusius su mokiniais;

49.3. teikia siūlymus dėl neformalaus švietimo veiklos programų įvairovės, socialinės veiklos organizavimo Gimnazijoje;

49.4. rūpinasi Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių palaikymu, siūlo taisyklių pataisas Gimnazijos tarybai;

49.5. rengia ir įgyvendina projektus, organizuoja renginius, akcijas, svarsto svarbiausių mokykloje organizuojamų renginių planus ir teikia siūlymus, inicijuoja savo veiklos sklaidą, kitų informavimo priemonių veiklą;

49.6. deleguoja narius į Gimnazijos tarybą;

49.7. teikia siūlymus Gimnazijos tarybai dėl lėšų panaudojimo;

49.8. bendradarbiauja su mokinių organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;

49.9. už veiklą atsiskaito Gimnazijos mokiniams mokslo metų pabaigoje.

50. Tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija – Rūdiškių gimnazijos tėvų komitetas (toliau – Tėvų komitetas). Atstovai į Tėvų komitetą renkami klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimuose. Tėvų komitetui vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas. Tėvų komitetas aptaria mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, pavėžėjimo, švietimo pagalbos teikimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti gimnazijos, klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti vaiko karjeros planavimą, teikia siūlymų Gimnazijos tarybai ir direktoriui, deleguoja narius į Gimnazijos tarybą.

51. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti klasių Tėvų komiteto pasitarimus.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

               52. Direktoriaus pavaduotojus, mokytojus ir kitą personalą priima į darbą ir atleidžia iš jo Gimnazijos direktorius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

53. Darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos teisės aktai, Gimnazijos vidaus dokumentai.

54. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui ir mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII. GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

               55. Gimnazija patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja Trakų r. savivaldybės priskirta žeme, pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei mokymo priemonėmis.

56. Gimnazija yra išlaikoma iš valstybės ir savivaldybės biudžetų pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.

57. Gimnazija turi nebiudžetinių lėšų. Jas sudaro: pajamos už teikiamas paslaugas, fondų, organizacijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų parama, labdara ir kitos teisėtu būdu perduotos lėšos ir turtas, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus ir kitos teisėtu būdu įgytos lėšos ir turtas.

58. Lėšos ir turtas valdomas teisės aktų nustatyta tvarka, naudojamos racionaliai siekiant užtikrinti Gimnazijos bendruomenės interesų tenkinimą ir maksimalią naudą.

59. Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

60. Gimnazija gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų, organizacijų ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių organizacijų bei piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

61. Gimnazijos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

62. Valstybinę Gimnazijos veiklos priežiūrą vykdo Švietimo ir mokslo ministerija.

63. Gimnazijos veiklos kokybės išorinį vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.

64. Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

65. Gimnazija organizuoja savo veiklos įsivertinimą.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

            66. Gimnazijos nuostatus, jų pakeitimus bei papildymus tvirtina Trakų rajono savivaldybės taryba.

67.       Gimnazija turi teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią interneto svetainę www.rudiskiug.trakai.lm.lt, kurioje viešai skelbia informaciją apie savo veiklą.

68. Gimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi Trakų rajono savivaldybės tarybos, Gimnazijos direktoriaus ar Gimnazijos tarybos iniciatyva.

69. Gimnazija registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.

70. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

71. Pranešimai apie Gimnazijos likvidavimą, reorganizavimą bei kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai spaudoje, Gimnazijos interneto tinklalapyje ir raštu pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims.

 

Savivaldybės merė    Edita Rudelienė